Help:Slechtziend

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Mechelen Mapt  houdt  ook  reke­ning met  slecht­zien­den:


1. Om  duidelijker  te  lezen,  kan  u  alle  tekst  vergro­ten  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bij­voor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  ‍+  druk­ken).  U  kan  gewoon  blij­ven navi­ge­ren,  ook  menu­tekst­jes  worden  uit­ver­groot.  Mis­schien  vol­staat  deze  dood­sim­pe­le  metho­de  voor  u.
2. Om  het  uitzicht  van  een  enkele  pagina  op Mechelen Mapt  nog  meer  te  verge­mak­ke­lij­ken,  gaat  u  naar  het  keuze­me­nu  aan  de  linker­zij­de  van  de  web­si­te  onder  "Hulpmid­de­len"  en  kiest  u  "Prin­ter­vrien­de­lij­ke  versie".  Het  ganse  brow­ser­ven­ster  toont  alleen  de  hoofd­in­houd  (het  eigen­lij­ke  arti­kel).
 - Vergroot  alle  tekst  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bijvoor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  +  drukken).  Zo  kan  u  tekst  mé‍t  af­beel­ding  er­naast  samen,  of  een  bre­de  tabel,  goed  be­kij­ken.
 - Om  opnieuw  te  kunnen  navi­ge­ren,  klikt  u  de  '‍terug‍'‍-toets  van  uw  brow­ser.
Dit  kan  volstaan  als  u  slechts  zo  nu  en  dan  iets  wil  over­zich­te­lijk  lees­baar  zien.

3. Om  telkens  u  Mechelen Mapt  be­zoekt,  automa­tisch  de  tekst  in  slechts  de  hoofd­in­houd  van  elke  pagi­na  te  vergro­ten  (ver­mits  u  al  gauw  met  de  voor  u  nut­ti­ge  naviga­tie­mo­ge­lijk­he­den  ver­trouwd  zal  zijn  zodat  die  klein  mogen  blij­ven,  met  meer  plaats  be­schik­baar  voor  die  hoofd­in­houd — metho­de 1  blijft  trou­wens  nog  bes­chik­baar),  dient  u  zich  te  regis­tre­ren.  Daar­na  kan  u  ons  contac­te­ren  het­zij  per  e-mail  naar  [email protected],  het­zij  op  de  over­leg­pa­gi­na van 'CartoonistHenning'‍  ofwel  van 'SomeHuman'‍.  Langs  de­zelf­de  weg  zal  u  dan  een  paar  eenvou­di­ge  precie­ze  in­struc­ties  ont­van­gen,  waar­mee  u  Mechelen Mapt  steeds  aar­dig  naar  uw  persoon­lij­ke  smaak  zal  te  zien  krij­gen  wan­neer  u  aan­ge­meld  bent:  let­ter­ty­pe,  let­ter­groot­te,  af­stand  tus­sen  let­ters,  af­stand  tus­sen  lij­nen,  voor  u  be­ter  her­ken­ba­re  kleu­ren  voor  kop­pe­lin­gen  [zoge­naam­de  'links']  en / of  van  ti­tels,  zo­min  moge­lijk  schuin­schrift,  zach­te  ach­ter­grond­kleur ... en  u  kan  er  dan  nog  zelf  mee  expe­ri­men­te­ren.


Met  vriendelijke  groet  van­wege  Mechelen Mapt.