Hanswijkgedicht

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif The arrival of the miraculous statue of Our Lady of Hanswijk, here poetically described
Beknopte geschiedenis van het
mirakuleus beeld van Onze-Lieve-Vrouw
van Hanswijk te Mechelen

Aankomst van het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk in Mechelen, in dichtvorm.

Gedicht[bewerken]

“Over bijna duizend jaren
Kwam een schipken aangevaren
Met gewensten wind in ’t zeil
Op de kronkelende Dijl.
’t Schip zou haast zijn doel bereiken,
Mast en zeilen mogen strijken
Maar op eens, door Godes wil,
Lag het vaartuig roerloos stil.

Moeder leid ons door de wereldzee,
Zo vol rampen, zo vol druk en wee;
Breng ons met het heir der braven
Over klip in ’s hemels haven.

’t Schipken lag dus vastgeklonken
Waar Diana was gezonken,
d’ Afgodin hier vroeger g’ëerd
Door ons vad’ren, sinds bekeerd,
Dank aan Sint Rumoldus preken
Die als bisschop in deez’ streken
Christus’ leer, die ’t leven geeft,
Jaren lang verkondigd heeft.

Wat al moeite men ook dede,
Wie of wat ook werkte mede,
’t Waterhuis bleef roerloos staan:
’t Wou voor geen geweld vergaan.
Kom, wat vracht hier afgelaten,
Spraken ondereen de maten;
Schip van overwicht ontlast
Want het ligt hier stekevast.

’t Schipken van zijn vracht ontheven
Zou nu zeker voorwaarts streven;
Maar ’t ontlasten hielp geen zier;
’t Vaartuig wou toch niet van hier.
Toen begon men na te denken.
Dat, wat aardse macht kwam krenken,
En al ’t pogen maakte lam
Licht uit hoger sfeere kwam.

Niemand en had acht gegeven
Op het beeld in ’t schip gebleven,
’t Beeld van d’Onbevlekte Maagd,
Die een kroon en schepter draagt.
Zou Maria soms niet vragen
Hare beeltenis te dragen
Onder ’t God gewijde dak
Waar ons schipken vast voor stak?

Wat toch mag dat staan bedieden ?
Vroegen zich de schepelieden,
’t Water rolt bij hoge tij,
’t Scheepgevaart schijnt los en vrij.
Zijn wij op ene bank van zanden
Die ons houten huis doet stranden ?
Wat is toch die wonderkracht
Die verneukt al onze macht ?

’t Volk en had niet slecht geraden:
’t Beeld was nauwlijks afgeladen,
Of het vaartuig stond al ras
Wiegelend op den waterplas.
’t Schipken mocht nu verder drijven,
’t Wonderbeeld zou hier verblijven.
D’Hemel koos deez’ Dijleboord
Tot Maria’s g’naden oord.

D’Heilige pand wierd dus gedragen,
Lijk Maria scheen te vragen,
Naar de bidplaats, langen tijd
Sint Lambertus toegewijd.
Daar zou het op ’t Altaar prijken
Troost van armen en van rijken,
Daar was ’t eerste heiligdom
Zo gekend, vermaard alom.

Moeder laat mij dank u zingen
Met het koor der hemelingen,
Voor den overgroten schat
Aan ons Sint Rumoldus stad
Door uw minnend hert geschonken.
Fier en blijde mag zij pronken
Met het lieve Wonderbeeld,
Dat zovele kranken heelt.

Zingt ook gij, o Dijlezonen;
Zingt haar lof op blijde tonen.
Zij die uwe streek verkoos,
Is die uitgelezen Roos,
O, zo balsemzoet van geuren,
En zo liefelijk van kleuren,
Die in ’t zalig Eden gloort
En het oog van God bekoort.”

Auteur onbekend

Uit “Beknopte geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk te Mechelen” uit 1949 – Pagina 3, 4 en 5

Kwatrijn[bewerken]

Het werkje:

‘Historie van onse Lieve Vrauwe van Hanswyck,

Door haer audt ende Mirakuleus Beeldt
Eertydts buyten nu binnen Mechelen[N 1]
Besonderlijck Vermaert.

Beschreven door P. Croon, Canonick Regulier,
ende Religieus van S. Martens tot Loven.
Versiert met Copere platen’

Gedrukt bij Gysbrecht Lints, Mechelen

bevat een beschrijving van de wonderlijke aankomst door Augustus Wichmans, geciteerd door Gramye en op zijn beurt door Croon. Aldus Prof. emer. Dr. Robert Foncke, Lid van de Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde: "In [...] wijdt kanunnik Croon zijn IIIe hoofdstuk aan de mededeling ‘Hoe dat het H. Beelt tot Hanswyck gebracht is’, aanschakelend bij de bewering, dat de Heilige Maagd Maria heeft ‘besondere plaetsen uytgekipt om aldaer oock besondere weldaeden milder aen haere dienaren ende dienaressen uyt te deelen’."

De gehele versie van Wichmans kan u zelf nalezen op pagina's 26 tot 28 in

Foncke, Robert. En het schip wilde niet verder varen (Pdf). Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1966 p. 17-36. Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (web: DBNL). Nagezien 2013-04-13.

en omhelst naast tekst en verzen ook dit kwatrijn:

“Want wonderlijck verkiest
Die wonderlijcke Maeght
Gemeenelijck de plaats
Oft Kerck, die haer behaeght.”

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Bij lezing van die titel kan het ten onrechte lijken alsof het beeld nu slechts binnen Mechelen 'bijzonder vermaard' zou zijn. Het is evenwel het 'Miraculeus Beeld' dat vanuit Hanswijk buiten de vesten overgebracht werd naar de erbinnen door architect-beeldhouwer Lucas Fayd'herbe gebouwde Hanswijkkerk.