Help:Slechtziend

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Versie door SomeHuman (overleg | bijdragen) op 21 jan 2019 om 04:38 (Verduidelijkingen)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Mechelen Mapt  houdt  ook  reke­ning met  slecht­zien­den:


1. Om  duidelijker  te  lezen,  kan  u  alle  tekst  vergro­ten  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  bijvoor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  ‍+  druk­ken).  U  kan  gewoon  blij­ven navi­ge­ren,  ook  die  tekst­jes  worden  uitver­groot.  Mis­schien  vol­staat  deze  dood­sim­pe­le  metho­de  voor  u.
2. Om  het  uitzicht  van  een  enkele  pagina  op Mechelen Mapt  nog  meer  te  verge­mak­ke­lij­ken,  gaat  u  naar  het  keuze­me­nu  aan  de  linker­zij­de  van  de  web­si­te  onder  "Hulpmid­de­len"  en  kiest  u  "Prin­ter­vrien­de­lij­ke  versie".  Het  ganse  brow­ser­ven­ster  toont  alleen  de  hoofd­in­houd  (het  eigen­lij­ke  arti­kel).
 - Vergroot  alle  tekst  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bijvoor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  +  drukken).  Zo  kan  u  tekst  mé‍t  af­beel­ding  er­naast  samen,  of  een  bre­de  tabel,  goed  be­kij­ken.
 - Om  opnieuw  te  kunnen  navi­ge­ren,  klikt  u  de  '‍terug‍'‍-toets  van  uw  brow­ser.
Dit  kan  volstaan  als  u  slechts  zo  nu  en  dan  iets  wil  over­zich­te­lijk  lees­baar  zien.

3. Om  telkens  u  Mechelen Mapt  be­zoekt,  automa­tisch  de  tekst  in  slechts  de  hoofd­in­houd  van  elke  pagi­na  te  vergro­ten  (ver­mits  u  al  gauw  met  de  voor  u  nut­ti­ge  naviga­tie­mo­ge­lijk­he­den  ver­trouwd  zal  zijn  zodat  die  klein  mogen  blij­ven,  met  meer  plaats  be­schik­baar  voor  die  hoofd­in­houd — metho­de 1  blijft  trou­wens  nog  bes­chik­baar),  dient  u  zich  te  regis­tre­ren.  Daar­na  kan  u  ons  contac­te­ren  het­zij  per  e-mail  naar  [email protected],  het­zij  op  de  over­leg­pa­gi­na van 'CartoonistHenning'‍  ofwel  van 'SomeHuman'‍.  Langs  de­zelf­de  weg  zal  u  dan  een  paar  eenvou­di­ge  precie­ze  in­struc­ties  ont­van­gen,  waar­mee  u  Mechelen Mapt  steeds  aar­dig  naar  uw  persoon­lij­ke  smaak  zal  te  zien  krij­gen  wan­neer  u  aan­ge­meld  bent:  let­ter­ty­pe,  let­ter­groot­te,  af­stand  tus­sen  let­ters,  af­stand  tus­sen  lij­nen,  voor  u  be­ter  her­ken­ba­re  kleu­ren  voor  kop­pe­lin­gen  [zoge­naam­de  'links']  en / of  van  ti­tels,  zo­min  moge­lijk  schuin­schrift,  zach­te  ach­ter­grond­kleur ... en  u  kan  er  dan  nog  zelf  mee  expe­ri­men­te­ren.


Met  vriendelijke  groet  van­wege  Mechelen Mapt.